Dluzewski - uchi mata
Drago - kata guruma
Drago - yoko tomoe nage
Ivanov - sukui nage
Ivanov - yoko otoshi
Cederblad - harai goshi
Dluzewski - de ashi barai
Dluzewski - te waza
Dluzewski - morote seoi nage
Ivanov - morote seoi nage
Cederblad - tani otoshi
Dluzewski - kubi nage
Cederblad - hane goshi
Rosén - kata guruma
Dluzewski - kata guruma
Cederblad - ura nage
Sambo CCCP